RäkneordRäkneord är ord som är namn på antalet av någonting
eller en plats i en ordning.
Det finns två olika sorters räkneord: grundtal och ordningstal.
Vanligen delar man in klassen i två delar.

1) GRUNDTAL

”Grundtal” är ord som är namn på antalet av någonting.
Exempel på ord som kallas grundtal är en, ett, fem, tjugo, tio, 12 och 23 ...
Vi kan använda oss av siffror/siffra (från arabiskans as-sifr) är ett skrivtecken, en symbol som används för att beteckna tal
exampel
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Exampel:
Lisa har en penna.
Musse har 5 pennor.
Milad köpte tio läsk i affären.
Sara gick tillsammans med tre kompisar till stan.
2) ORDNINGSTAL
Ordningstalen skriver man antingen med bokstäver eller siffror enligt samma regler som grundtalen.
första  1:a
andra 2:a
tredje 3:e
fjärde 4:e
När det är helt uppenbart att man menar ordningstal behöver man inte skriva kolon och ändelse. Man uttalar automatiskt 14 juni som fjortonde och Karl Gustav XVI, som Karl Gustav den sextonde.
Normalt böjs inte räkneord, men det finns några undantag. Ibland kan vi ha manlig ändelse på de två första ordningstalen
Förste målkungen i herrklubben
Andremannen i det manliga fotbollslaget
Se även på dessa exempel:
Var sjätte bil var en japan.
Vart fjärde äpple var ruttet.
Varannan timme tar han en kvarts rast.
Vartannat år tar han två veckors semester.
Orden ”var” och ”vart” böjs efter substantivet, men inte ordningstalen. Notera även att substantiven alltid står i singular.

Årtal

1978 => nittonhundrasjuttioåtta
2001 => tjugohundraett / tvåtusenett
2011 => tjugohundraelva / tvåtusenelva

DATUM
23 Februari => den tjugotredje februari
2/5 2008 => den andra maj tvåtusenåttaPERSONNUMMER

850625-7732 => 82 0 9 25 77 32 => åttiofem noll sex tjugofem sjuttiosju trettiofyra
981211-2381 => 98 12 11 23 81  => nittioåtta tolv elva tjugotre åttioett
  
ROMERSKA SIFFROR
Här har ni det romerska talsystemet översatt till ett mer begripligt talsystem.
Grunden är 7 tecken:
I = 1
V = 5
X = 10
L = 50
C = 100
D = 500
M = 1000


1 = I 11 = XI 21 = XXI 31 = XXXI 41 = XLI 51 = LI 61 = LXI 71 = LXXI 81 = LXXXI 91 = XCI
2 = II 12 = XII 22 = XXII 32 = XXXII 42 = XLII 52 = LII 62 = LXII 72 = LXXII 82 = LXXXII 92 = XCII
3 = III 13 = XIII 23 = XXIII 33 = XXXIII 43 = XLIII 53 = LIII 63 = LXIII 73 = LXXIII 83 = LXXXIII 93 = XCIII
4 = IV 14 = XIV 24 = XXIV 34 = XXXIV 44 = XLIV 54 = LIV 64 = LXIV 74 = LXXIV 84 = LXXXIV 94 = XCIV
5 = V 15 = XV 25 = XXV 35 = XXXV 45 = XLV 55 = LV 65 = LXV 75 = LXXV 85 = LXXXV 95 = XCV
6 = VI 16 = XVI 26 = XXVI 36 = XXXVI 46 = XLVI 56 = LVI 66 = LXVI 76 = LXXVI 86 = LXXXVI 96 = XCVI
7 = VII 17 = XVII 27 = XXVII 37 = XXXVII 47 = XLVII 57 = LVII 67 = LXVII 77 = LXXVII 87 = LXXXVII 97 = XCVII
8 = VIII 18 = XVIII 28 = XXVIII 38 = XXXVIII 48 = XLVIII 58 = LVIII 68 = LXVIII 78 = LXXVIII 88 = LXXXVIII 98 = XCVIII
9 = IX 19 = XIX 29 = XXIX 39 = XXXIX 49 = XLIX 59 = LIX 69 = LXIX 79 = LXXIX 89 = LXXXIX 99 = XCIX
10 = X 20 = XX 30 = XXX 40 = XL 50 = L 60 = LX 70 = LXX 80 = LXXX 90 = XC 100 = C

100 = C 200 = CC 300 = CCC 400 = CD 500 = D 600 = DC
700 = DCC 800 = DCCC 900 = DCD 1000 = M 2000 = MM 3000 = MMM


Reglerna för hur man får skriva ihop siffrorna är följande:
 1. Normalt börjar man med det största talet och fortsätter sedan i fallande storlek. Om det inte finns några avsteg från den regeln så summeras alla siffrorna.
 2. Man kan upprepa siffror som är tiopotenser upp till tre ggr. (I, X, C, M)
 3. Ett mindre nummer kan föregå ett större och ska då dras ifrån det större. Men då måste det uppfylla alla reglerna nedan:
  • Det mindre numret måste vara en tiopotens.
  • Det mindre numret måste vara en tiondel eller en femtedel av det större numret.
  • Det mindre numret måste stå först eller vara minst tio ggr mindre än den siffra som står före det.
  • Om det större numret efterföljs av en siffra så måste den siffran vara mindre än det mindre numret

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar